Vraag & antwoord: Vrijstellingen

Categorie: Vrijstellingen
dinsdag 28 juni 2016

Hier biedt de Leerplichtwet geen ruimte voor. Vrijstelling op grond van artikel 11 onder g Lpw moeten omstandigheden betreffen die buiten de wil en invloedsfeer van ouders en of leerling zijn gelegen Dit betreft een vrijwillige keus, dus vrijstelling op grond van artikel 11 onder g Lpw is niet mogelijk.

Op dit moment is onderwijs op een andere locatie nog niet mogelijk, mogelijk dat in de toekomst hier meer ruimte voor komt.

Categorie: Vrijstellingen
dinsdag 28 juni 2016

In principe valt eerste communie onder een godsdienstplicht.

De eerste heilige communie, of kortweg eerste communie, is in de Rooms-katholieke Kerk de feestelijke gelegenheid dat iemand voor het eerst nadert tot de eucharistie. De eerste communie maakt deel uit van de initiatiesacramenten (doopsel, eucharistie en vormsel) en dient voorafgegaan te worden van de eerste biecht.

In de Katholieke Kerk nemen de kinderen doorgaans deel aan de eerste communie wanneer ze tot de jaren van verstand zijn gekomen (ongeveer 7 tot 8 jaar). Dit gebeurt na een voorbereidingstijd, waarbij de kinderen op school of op de parochie catechese krijgen, bijvoorbeeld over Kerk, sacramenten, over Jezus en de eucharistie.

Kern en hoogtepunt van de eerste communie is de feestelijke H. Mis. Doorgaans worden de eerste communicanten nauw betrokken bij de liturgie, bijvoorbeeld in de intredeprocessie, in een preek in vraag en antwoord, in zang, of in het aandragen van de gaven.

Echter in de praktijk vindt deze plechtigheid meestal buiten schooltijd plaats.

Categorie: Vrijstellingen
dinsdag 28 juni 2016

Kinderen van kermisexploitanten zijn, behalve als zij een praktijkschool met getuigschrift of het vso met uitstroomprofiel arbeid of dagbesteding verlaten, kwalificatieplichtig.

Volgens artikel 2 van het Besluit vrijstelling leerplicht trekkende bevolking is de periode van de vrijstelling (maart tot en met oktober) alleen van toepassing voor kinderen die onder de werking van de Wet op het primair onderwijs (Wpo) vallen.

Volgens artikel 39 van de Wpo moeten leerlingen de school verlaten aan het einde van het schooljaar waarin zij 14 jaar zijn geworden.

Kinderen van kermisexploitanten en circusmedewerkers moeten dus net zoals alle andere kinderen na de volledige leerplicht aan de voorwaarden van de kwalificatieplicht voldoen. Zij zijn dus niet vrijgesteld om te reizen met hun ouders.

Categorie: Vrijstellingen
dinsdag 28 juni 2016

Jongeren van het VSO met uitstroomprofiel onderwijs zijn kwalificatieplichtig en moeten tot het behalen van een startkwalificatie of tot hun 18e jaar naar een opleiding gaan.

Categorie: Vrijstellingen
maandag 18 april 2016

Het is het recht van de ouders om zich te beroepen op de vrijstellingsgrond van artikel 5 sub b van de leerplichtwet.

Hierbij moeten zij zich houden aan de voorwaarden van artikel 6 en 8 van deze wet.

Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven dat iedere geloofs- of levensovertuiging voor deze vrijstelling in aanmerking kan komen voor deze vrijstelling.

Het enige wat de ouders naast de voorwaarden van de leerplichtwet moeten doen is een lijst met scholen overleggen waaruit duidelijk blijkt welke  overwegende bedenkingen zij hebben. Ze dienen hun beroep voor 1 juli voorafgaand aan het schooljaar in te dienen. Bovendien mogen ouders geen bedenkingen hebben tegen de richting van het onderwijs waar de leerling het schooljaar voorafgaand aan het beroep, ingeschreven heeft gestaan. Dit betekent in de meeste gevallen dat wanneer een leerling op school ingeschreven heeft gestaan er geen rechtsgeldig beroep meer gedaan kan worden.

Vanuit de wet en regelgeving mag je niet expliciet vragen welk geloof- of levensovertuiging de ouders aanhangen. Alleen hun verklaring is voldoende.

Dit betekent dat als de ouders aan de hierboven vernoemde voorwaarden hebben voldaan er van rechtswege vrijstelling van inschrijvingsplicht is ontstaan.