Vraag & antwoord: Vrijstellingen

Categorie: Vrijstellingen
dinsdag 28 juni 2016

Hier biedt de Leerplichtwet geen ruimte voor. Vrijstelling op grond van artikel 11 onder g Lpw moeten omstandigheden betreffen die buiten de wil en invloedsfeer van ouders en of leerling zijn gelegen Dit betreft een vrijwillige keus, dus vrijstelling op grond van artikel 11 onder g Lpw is niet mogelijk.

Op dit moment is onderwijs op een andere locatie nog niet mogelijk, mogelijk dat in de toekomst hier meer ruimte voor komt.

Categorie: Vrijstellingen
dinsdag 28 juni 2016

In principe valt eerste communie onder een godsdienstplicht.

De eerste heilige communie, of kortweg eerste communie, is in de Rooms-katholieke Kerk de feestelijke gelegenheid dat iemand voor het eerst nadert tot de eucharistie. De eerste communie maakt deel uit van de initiatiesacramenten (doopsel, eucharistie en vormsel) en dient voorafgegaan te worden van de eerste biecht.

In de Katholieke Kerk nemen de kinderen doorgaans deel aan de eerste communie wanneer ze tot de jaren van verstand zijn gekomen (ongeveer 7 tot 8 jaar). Dit gebeurt na een voorbereidingstijd, waarbij de kinderen op school of op de parochie catechese krijgen, bijvoorbeeld over Kerk, sacramenten, over Jezus en de eucharistie.

Kern en hoogtepunt van de eerste communie is de feestelijke H. Mis. Doorgaans worden de eerste communicanten nauw betrokken bij de liturgie, bijvoorbeeld in de intredeprocessie, in een preek in vraag en antwoord, in zang, of in het aandragen van de gaven.

Echter in de praktijk vindt deze plechtigheid meestal buiten schooltijd plaats.

Categorie: Vrijstellingen
dinsdag 28 juni 2016

Kinderen van kermisexploitanten zijn, behalve als zij een praktijkschool met getuigschrift of het vso met uitstroomprofiel arbeid of dagbesteding verlaten, kwalificatieplichtig.

Volgens artikel 2 van het Besluit vrijstelling leerplicht trekkende bevolking is de periode van de vrijstelling (maart tot en met oktober) alleen van toepassing voor kinderen die onder de werking van de Wet op het primair onderwijs (Wpo) vallen.

Volgens artikel 39 van de Wpo moeten leerlingen de school verlaten aan het einde van het schooljaar waarin zij 14 jaar zijn geworden.

Kinderen van kermisexploitanten en circusmedewerkers moeten dus net zoals alle andere kinderen na de volledige leerplicht aan de voorwaarden van de kwalificatieplicht voldoen. Zij zijn dus niet vrijgesteld om te reizen met hun ouders.

Categorie: Vrijstellingen
dinsdag 28 juni 2016

Dit is een situatie die niet valt onder de bepalingen van de leerplichtwet. De leerplichtambtenaar staat hier dus buiten. Het is een aangelegenheid tussen school en de ouders van de leerling.

Ingrado heeft de “Notitie onderwijs en toptalenten op het gebied van sport en kunst/cultuur” uitgebracht.

Daarin staat hoe je met dit soort situaties moet worden omgegaan.

In deze notitie staat dat deelname aan reclamespotjes en modellenwerk niet voor een vrijstelling van het vastgestelde onderwijsprogramma in aanmerking komt.

Categorie: Vrijstellingen
dinsdag 28 juni 2016

Jongeren van het VSO met uitstroomprofiel onderwijs zijn kwalificatieplichtig en moeten tot het behalen van een startkwalificatie of tot hun 18e jaar naar een opleiding gaan.