Kwetsbare jongeren

Een groot deel van de jongeren bereidt zich via het onderwijs succesvol voor op zelfstandig functioneren op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Uitdrukking van deze succesvolle voorbereiding is het behalen van een startkwalificatie. De groep jongeren die er in niet in slaagt een startkwalificatie te behalen is kwetsbaar.

Beleidsontwikkeling
Hoe kunnen jongeren in een kwetsbare positie toch optimaal voorbereid worden op de arbeidsmarkt en de samenleving? In het najaar 2013 werd deze vraag door staatssecretaris Dekker expliciet gesteld in de vorm van een adviesvraag aan de Onderwijsraad. Het daarop volgende advies van de Onderwijsraad mondde in december 2014 uit in een brief van minister Bussemaker aan de Tweede Kamer onder de titel ‘ Meer kansen voor jongeren in een kwetsbare positie’.

Welke stukken moet je kennen?


Sluitend Vangnet in de regio en de rol van de RMC
De Kamerbrief over meer kansen voor jongeren in een kwetsbare positie vormt de achtergrond van de maatregelen die in 2015 verder worden uitgewerkt. De brief omschrijft drie pakketten van maatregelen:

  1. Verbetering aansluiting vmbo-pro-vso-mbo.
  2. Extra kansen voor maatwerk in entree-opleiding en op mbo-2 niveau.
  3. Een sluitend vangnet in de regio.

De eerste twee pakketten zijn duidelijk gericht op het onderwijs, in het derde pakket komen gemeenten en regio’s nadrukkelijk in de plannen naar voren en wordt ten aanzien van de RMC-regio’s  aangekondigd:

  • dat de wettelijke taken van de rmc-regio’s op het gebied van ondersteuning van jongeren uit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs worden verduidelijkt;
  • dat de wettelijke taken van rmc-regio’s om afstemming te zoeken met regionale arbeidsmarktpartijen worden verduidelijkt. De aansluiting van rmc-regio’s op andere regionale overlegstructuren in het onderwijs, de jeugdzorg en het arbeidsmarktdomein worden gestimuleerd;
  • dat de rmc-regio’s worden ondersteund met gegevens over de doelgroep en met financiële middelen om kwetsbare jongeren te begeleiden.

Verdieping en praktische hulp
Hieronder vind je aanvullende informatie over dit onderwerp. Deze informatie is onderverdeeld in categorieën. De categorieën 'onderzoek' en 'publicaties' gaan dieper in op achtergronden en ontwikkelingen. De categorie 'instrumenten' biedt (aanvullende) hulpmiddelen voor beleid en praktijk.

Meer over dit onderwerp

Standaard voor het monitoren van jongere...

Ingrado nam in 2017 het initiatief om samen met de RMC-regio’s een landelijke standaard te ontwikkelen voor het…

Onderwijstijd in het mbo in relatie tot...

De Inspectie van het Onderwijs krijgt steeds vaker vragen over de mogelijkheden om correct om te gaan met…

Achtergrondartikelen in IM

Het Ingrado Magazine volgt landelijke ontwikkelingen op de voet én zoomt in op goede voorbeelden uit de praktijk.…

Advies Onderwijsraad Meer kansen voor kw...

Hoe kan het onderwijs jongeren in een kwetsbare positie zo goed mogelijk voorbereiden op een zelfstandige en waardevolle…