Wijziging van het Besluit verplichte meldcode en kindermishandeling

Vanaf 1 januari 2019 wordt van professionals verwacht dat zij ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis. Tot die datum krijgen beroepsgroepen de tijd om een afwegingskader op te stellen waarin is vastgelegd wanneer een situatie zo ernstig is dat melding vereist is.

De aanscherping betekent een aanpassing van de vijfde, tevens laatste stap uit de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Momenteel biedt die vijfde stap de ruimte aan de professional om óf zijn vermoeden te melden bij Veilig Thuis óf zelf hulp te verlenen aan het gezin. In de nieuwe situatie is het voor professionals bij (vermoedens van) acuut of structureel onveilige situaties van kindermishandeling of huiselijk geweld een vereiste om, ook als hij zelf hulp verleent, melding te doen.

Duidelijk kader per beroepsgroep
Om eenduidige normen te hanteren bij de afweging of een situatie ernstig is, gaat elke beroepsgroep een kader opstellen dat is toegesneden op de eigen werksituatie: een arts heeft bijvoorbeeld op een andere wijze contact met een gezin dan een medewerker van een kinderdagverblijf. Beroepsgroepen krijgen ondersteuning bij het formuleren van hun afwegingskader.

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft samen met de Augeo Foundation en Movisie een basisdocument opgesteld met daarin de beschikbare wetenschappelijke kennis en bestaande inzichten. Beroepsgroepen kunnen op grond hiervan hun eigen afwegingskader opstellen.

Dowload het basisdocument: Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling >

Kans
Ingrado ziet het als een kans dat dit afwegingskader per beroepsgroep geformuleerd kan worden. Dat biedt de mogelijkheid optimaal aan te sluiten bij de eigen professie en tegelijkertijd aan te sluiten bij de kaders van ketenpartners of zelfs gezamenlijk kaders te ontwikkelen. Dat vergroot de kans dat professionals gezamenlijk beter kunnen zorgen voor de veiligheid van kinderen. Ingrado beraadt zich over de manier waarop zij dit het best kan ondersteunen voor haar leden.

Bekijk de publicatie van het besluit in het Staatsblad >
 


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.