Tussenstand na drie jaar Thuiszitterspact: ‘We leggen ons er niet bij neer’

Het laatste jaar van het Thuiszitterspact gaat in. De ondertekenaars van het pact willen de aanpak in dit laatste jaar een extra impuls geven, om zo het aantal thuiszitters terug te dringen. Vandaag gaan de pactpartners (ministeries van OCW en VWS, PO-Raad, VO-raad en Ingrado) in gesprek met jongeren over de acties die zijn uitgezet na de vorige top

 

Thuiszitters, het blijft een lastig thema om grip op te krijgen. Door verschillende definities en manieren van registreren zijn regio’s onderling moeilijk vergelijkbaar. Volgens de laatste tellingen (begin 2019) neemt het aantal thuiszitters onder aan de streep tot nu toe niet af. 

Op 25 september j.l. luidden scholen voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs de noodklok in de media. Zij moeten soms kiezen tussen twee kwaden: klassen onverantwoord groot maken, of kinderen noodgedwongen thuis laten zitten. 

Ook al is de problematiek complex, divers en hardnekkig, en zijn de regionale verschillen groot, de partners van het Thuiszitterspact leggen zich er niet bij neer!

Tal van acties in gang gezet
Eén van de concrete acties die vandaag op de agenda staan om te bespreken is het voeren van gesprekken met tien regio’s waar het aantal thuiszitters momenteel toeneemt. Specialisten op het gebied van passend onderwijs helpen in deze regio’s hulpvragen te concretiseren en om te zetten naar maatwerkondersteuning. 

Daarnaast zijn er de afgelopen periode tal van andere acties uitgezet. Zo proberen pactpartners sneller te schakelen met Ouders & Onderwijs bij vastgelopen casuïstiek. Er is een modelconvenant privacy thuiszitters opgeleverd, dat een einde moet maken aan de onduidelijkheden met betrekking tot privacy bij uitwisseling van gegevens tussen onderwijs en jeugdhulp. Daarnaast zijn diverse regionale bijeenkomsten georganiseerd voor onderwijs, jeugdhulp/zorg en ouders.  

Samenwerkingsverbanden kunnen subsidie krijgen om beter aanbod voor hoogbegaafden te creëren. Ook vindt er een doorontwikkeling plaats van het programma Methodische Aanpak Schoolverzuim. Hierdoor is er meer aandacht voor preventie. En er verschijnt dit najaar nog een handreiking ‘Ruimte in regels’ die leraren meer duidelijkheid moet geven over wat nu wel en niet is toegestaan als het gaat om maatwerk in passend onderwijs.

ICT als hulpmiddel
Het programma Samen Slimmer Leren met ICT van de PO-Raad gaat op verzoek van schoolbestuur Heliomare overzicht aanbrengen in het aanbod van digitale tools voor thuiszitters. ICT wordt bij thuiszitters soms als hulpmiddel ingezet voor communicatie, coaching en flexibel leren. 

Analyse 
Onderzoeksbureau Regioplan heeft in opdracht van het Thuiszitterspact een analyse gemaakt van de stand van zaken en adviezen geformuleerd voor het vervolg. Deze adviezen zijn verwerkt in een impulsagenda en in de acties die op dit moment reeds lopen. Lees hier het rapport.

 

Het Thuiszitterspact heeft als doelstelling dat in 2020 voor elke thuiszitter binnen drie maanden een passend aanbod in onderwijs en/of zorg beschikbaar is. De partners streven naar een lokale sluitende aanpak, waarin het kind centraal staat en op lokaal niveau afspraken worden gemaakt tussen samenwerkingsverbanden en gemeenten om thuiszitten te voorkomen en terug te dringen.

 

wit


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.