Reactie op brief ‘Aanpak VSV krijgt krachtig vervolg’

Op 15 februari stuurde minister Bussemaker een brief aan de Tweede Kamer over de vervolgaanpak van voortijdig schoolverlaten. In een reactie gaat Ingrado o.a. in op de regionale aanpak en verbinding van middelen. Hieronder vindt u de volledige tekst en een downloadversie van de reactie.

Onder het motto ‘Succesvolle aanpak voortijdig schoolverlaten krijgt een krachtig vervolg’ schetst Minister Bussemaker in de brief aan de Tweede Kamer de vervolgaanpak van voortijdig schoolverlaten.

Ingrado herkent dat krachtige vervolg in een aantal aspecten van de aanpak: Geen pas op de plaats bij de aanpak van voortijdig schoolverlaten en inzetten op nog minder jongeren zonder kwalificatie van school sluit naadloos aan bij de missie van Ingrado. Die ambitie vraagt ook om de verbinding met de eind 2014 aangekondigde maatregelen voor jongeren in een kwetsbare positie. Blijvend inzetten op het terugdringen van voortijdig schoolverlaten en tegelijkertijd realistisch omgaan met jongeren voor wie een startkwalificatie niet (of moeilijk) haalbaar is, het past beide bij het beschermen van het recht op onderwijs.

De brief legt de nadruk op een regionale aanpak. Een regionale aanpak waarin de kansen voor jongeren in de meest brede zin worden beschermd. Door thuiszitten te voorkomen, door het bestrijden van voortijdig schoolverlaten en met extra maatregelen voor kwetsbare jongeren. Die regionale aanpak wordt door de gemeente en de scholingsinstellingen vormgegeven, waarbij de link met arbeidstoeleiding en de bestrijding van jeugdwerkloosheid nadrukkelijk gelegd wordt. Ingrado vindt het integreren van de aanpak van groot belang omdat het er voor een jongere niet toe doet wie hem of haar verder brengt, als het maar gebeurt! Die integratie is geen vanzelfsprekendheid en zal regionaal en lokaal de nodige afstemming vragen. Daar kan op nationaal niveau het goede voorbeeld gegeven worden. Het is een gemiste kans als de plannen van aanpak ‘Samen naar een werkende toekomst’ en de nieuwe regionale plannen voor voortijdig schoolverlaten qua tijdspad, budgettering en doelstellingen niet aan de voorkant al zoveel mogelijk op elkaar aansluiten.

De Minister verwacht in de VSV-aanpak 2.0 veel van de RMC-functie. Deels is dat een waardering en formalisering van de centrale regionale functie die RMC in veel regio’s inneemt. Tegelijkertijd is er wel degelijk uitbreiding van de taak van RMC die niet terugkomt in de aanpassing van het budget voor RMC. Uitbreiding van de taak waarbij de preventieve aanpak voor SZW winst op zal leveren. Immers deze versterkte regionale aanpak biedt meer mogelijkheden om te voorkomen dat jongeren een beroep gaan doen op bijstand. Met extra aandacht voor de oude voortijdig schoolverlater geeft RMC alle jongeren weer een gezicht. Ingrado vraagt met nadruk om verbinding met de middelen die voor de Aanpak Jeugdwerkloosheid beschikbaar staan. Daarmee kan echt een integrale regionale aanpak worden georganiseerd gericht op maximale kwalificatie en participatie van jongeren in die regio’s.

De schotten ertussenuit, nationaal, regionaal en lokaal: de jongere is er bij gebaat. De gemeenschappelijke plannen van de bewindslieden Sociale Zaken en Onderwijs geven een goede aanzet. Geef de regio’s de mogelijkheid deze plannen om te zetten in regionale activiteiten voor die jongeren die juist die extra kansen nodig hebben, in onderwijs en begeleiding naar werk.

De 39 RMC-regio’s staan klaar om met de bredere doelgroep aan de slag te gaan. Ingrado spant zich in deze regio’s te faciliteren bij de planontwikkeling en om de deskundigheid te bevorderen. Dat doet Ingrado in nauwe samenwerking met de ministeries van OCW en SZW. Zo kunnen zoveel mogelijk jongeren geholpen worden aan een route om zich optimaal te ontwikkelen, richting onderwijs of werk of een combinatie van beiden. Daar hebben deze jongeren recht op, zij zijn ons kapitaal van de toekomst.


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.

Downloads