Ingrado reageert op internetconsultatie onderwijs op een andere locatie

Onlangs sloot de internetconsultatie over onderwijs op een andere locatie. Ook Ingrado maakte gebruik van de mogelijkheid om haar visie te geven op particuliere scholen, bijzondere talenten en wereldreizen.

Ingrado juicht het vergroten van de mogelijkheden voor kinderen in bijzondere situaties om hun recht op onderwijs te verzilveren toe. Hoewel er in het concept wetsvoorstel onverminderd oog is voor de kwaliteit van en het toezicht op de verschillende andere manieren om het onderwijs in te vullen, valt op dat de rol van de gemeente in het toezicht minimaal is en het toezicht in feite volledig belegd wordt bij de Inspectie van het Onderwijs.

Het is van belang dat gemeenten (toegang tot) informatie hebben over de afspraken die gemaakt worden tussen ouders, school en Inspectie en dat goed geformuleerd wordt hoe de handhaving belegd is wanneer een van de betrokken partijen zich niet aan de afspraken houdt.

Verder pleit Ingrado o.a. voor het volgende: 

  • geef de samenwerkingsverbanden meer vrijheid dan enkel particulier onderwijs extra in te mogen zetten.
  • de leerplichtambtenaar moet altijd gekend wordt in de tussen school en ouders gemaakte afspraken over sportieve en culturele talenten. Het betrekken van de leerplichtambtenaar objectiveert ook de keuze om tot maatwerk over te gaan.
  • betrek de leerplichtambtenaar altijd bij het tot stand komen van een alternatief onderwijsprogramma en de inhoud daarvan i.p.v. alleen melding doen van overeenstemming. Daarnaast pleit Ingrado voor richtlijnen (bijvoorbeeld geen toestemming in groep 8 of in examenjaar) voor het bevoegd gezag van de school, om ook daarmee het beleid te expliciteren en meer te uniformeren.
  • concretisering van afspraken over thuisonderwijs en het toezicht daarop. Bij thuisonderwijs ziet in dit wetsvoorstel de Inspectie toe op onderwijstijd en het volgen van het programma. Dat lijkt ons zeer moeilijk controleerbaar en dit aspect verdient wat ons betreft dan ook nadere verkenning.

Vervolg
Ingrado blijft uiteraard de verdere uitwerking van de plannen rond onderwijs op een andere locatie met belangstelling volgen en is altijd bereid hierbij mee te denken of input te leveren. De uitwerking zal ongetwijfeld nog de nodige discussie opleveren want het gaat om maatwerk en daarmee soms om ingewikkelde materie. Zolang we ons realiseren dat het daarbij gaat om de kansen en mogelijkheden voor kinderen is het die discussie en energie waard en komen we ongetwijfeld verder met elkaar.

Lees de volledige reactie in ons dossier Onderwijs op een andere locatie


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.