Basisscholen weer volledig open vanaf 8 juni – nieuwe protocollen

De planning voor de versoepelingen van de coronamaatregelen in Nederland, blijft op hoofdlijnen van kracht, dat heeft het kabinet woensdag 27 mei 2020 besloten. Voor het onderwijs geldt dat het po weer helemaal open kan per 8 juni en het vo per 2 juni ook weer (gedeeltelijk) open kan.

Basisscholen weer volledig open vanaf 8 juni – nieuwe protocollen
Vanaf maandag 8 juni gaan alle basisscholen weer volledig open. De PO-Raad heeft samen met de sociale partners een herzien protocol opgesteld om scholen te ondersteunen in aanloop naar deze heropening. Veel van de maatregelen die nu al gelden blijven ook na 8 juni van kracht. De belangrijkste wijziging is dat vaste vrijwilligers weer kunnen helpen op school. Dat betekent dat ook de tussenschoolse opvang weer mogelijk wordt. Ook op de website van de Rijksoverheid is aanvullende informatie opgenomen over de situatie vanaf 8 juni.


Terugkeer normale schoolrooster
Het uitgangspunt is dat scholen vanaf 8 juni terugkeren naar hun normale schoolrooster, rekening houdend met eventuele noodzakelijke gespreide breng- en haaltijd om voldoende afstand tussen volwassenen te garanderen, zoals aangegeven in het protocol. Als een school de vaste schooltijden wil aanpassen, gelden de normale procedures, zoals afstemming met de medezeggenschapsraad van school. Ook heeft de school de verantwoordelijkheid voor een goede aansluiting van de kinderopvang op de schooltijden. Een school die het rooster wijzigt zal met de BSO’s afspraken moeten maken, omdat ook BSO’s vanaf 8 juni weer hun reguliere rooster hanteren. Als een BSO mogelijkheden heeft het aanbod te verruimen met aangepaste openingstijden, zal de BSO dit eerst moeten afstemmen met de Oudercommissie van de BSO. Extra opvanguren worden in rekening gebracht bij de ouders. Ouders moeten wel instemmen met een contractuitbreiding en een wijzing doorgeven bij de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag.


Activiteiten
Er zijn veel vragen over activiteiten rondom de afsluiting van het schooljaar. We adviseren scholen om terughoudend te zijn met het organiseren van activiteiten. De afsluiting van een schoolperiode is voor leerlingen erg belangrijk. Een eind-musical voor groep 8 of een diploma-uitreiking is daarom onder voorwaarden mogelijk. Deze activiteiten vinden bij voorkeur buiten plaats en met de vaste eigen groep. Verder gelden de algemene regels voor bijeenkomsten: tot 1 juli komen maximaal 30 personen bijeen, daarna maximaal 100 als het coronavirus onder controle blijft. Met 1,5 meter afstand uiteraard.


Voortgezet onderwijs
Komende dinsdag gaat het voortgezet onderwijs weer open. Het is de bedoeling dat leerlingen zo veel mogelijk les krijgen, gegeven de eis dat leerlingen en personeel onderling allemaal 1,5 meter afstand houden. Daarbij zal de aandacht in eerste instantie uiteraard uitgaan naar het sociaal-pedagogische aspect, waarbij leerlingen weer met elkaar en docenten hun ervaringen kunnen uitwisselen van deze tijd. Maar daarnaast ook weer ‘gewone’ lessen, wat nog altijd een combinatie zal zijn van fysiek onderwijs en afstandsonderwijs. De komende weken moeten we samen goed kijken hoe dat gaat, en wat we kunnen leren van deze situatie. De kans bestaat namelijk dat we na de zomer nog steeds te maken hebben met een anderhalvemeterschool.


Vervoer
Er is bepaald dat leerlingen in het voortgezet onderwijs het openbaar vervoer mijden. Om dat te realiseren zijn er afspraken gemaakt tussen de VO-raad en de regionale vervoerders in samenwerking met de ministeries OCW en IenW. Ook de stadsvervoerders zijn betrokken.

De kern van de afspraken is als volgt:
 Leerlingen woonachtig binnen een straal van 8 kilometer van de school wordt
uitdrukkelijk verzocht om geen gebruik te maken van het OV en zoveel mogelijk
op de fiets te komen dan wel zich te laten brengen en halen door een
ouder/verzorger. Ouders/verzorgers mogen de school in principe niet betreden.
 Leerlingen woonachtig buiten een straal van 8 kilometer van de school worden
tevens opgeroepen om zoveel mogelijk van de fiets of het halen/brengen door een
ouder/verzorger gebruik te maken. De organisatie van het vervoer voor leerlingen
die verder dan 8 kilometer van school wonen én geen gebruik kunnen maken van
de fiets of het halen en brengen door een ouder/verzorger is nader uitgewerkt.
Scholen inventariseren voor welke leerlingen dit van toepassing is en op welke
dagen zij naar school gaan. De regionale vervoerders verzorgen
maatwerkoplossingen.
 Daar waar het voor leerlingen woonachtig binnen een straal van 8 kilometer niet
mogelijk is om zonder gebruik te maken van het OV op school te komen, is een
maatwerkaanpak noodzakelijk. Hierbij is, als uiterste consequentie, het gebruik
van OV – buiten de spits – niet uitgesloten. De VO-raad heeft een handreiking gepubliceerd waarmee dit handen en voeten krijgt.
Scholen inventariseren welke leerlingen afhankelijk zijn van openbaar vervoer en geven
dit door aan de contactpersoon van de regionale vervoerders. De vervoerders komen met
maatwerkoplossingen om die leerlingen naar school te krijgen. Het uitgangspunt is
daarbij dat scholen en schoolbesturen geen extra kosten maken.


Diploma-uitreiking
Er zijn veel vragen of de diploma-uitreiking door kan gaan. We adviseren scholen om terughoudend te zijn met het organiseren van zulke activiteiten, maar de afsluiting van een schoolperiode is voor leerlingen natuurlijk erg belangrijk. De diploma-uitreiking is daarom onder voorwaarden mogelijk. Die vindt bij voorkeur buiten plaats en met de vaste eigen groep. Verder gelden de algemene regels voor bijeenkomsten: tot 1 juli komen maximaal 30 personen bijeen, daarna maximaal 100 als het coronavirus onder controle blijft. Met 1,5 meter afstand uiteraard.


Vervoersafspraken voortgezet speciaal onderwijs
Op basis van een door het RIVM opgesteld kader heeft het Koninklijk Nederlands Vervoer een protocol voor het leerlingenvervoer in het voortgezet speciaal onderwijs gemaakt. De gezondheidscheck (triage) vormt de basis voor de beslissing om een persoon te vervoeren. Het bewaren van anderhalve meter afstand tussen betrokkenen wordt waar mogelijk aangehouden. Waar dat niet mogelijk is, wordt gehandeld in lijn met het kader van het RIVM. Het protocol is hier te vinden.
 


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.