Privacy en passend onderwijs

Welke informatie mag je uitwisselen met samenwerkingsverbanden in het kader van thuiszitters? Een wettelijke grondslag voor samenwerkingsverbanden om persoonsgegevens uit te wisselen ontbreekt.

Er staan hierover geen wettelijke taken beschreven in WPO, WVO of WEC. Alleen de Inspectie van het Onderwijs kent een afgeleide taak bij de aanpak van thuiszitters. Toch is het voor de ondersteuning aan thuiszitters noodzakelijk om informatie te delen.

Als je de opdracht voor de samenwerkingsverbanden breder bekijkt is er wel een wettelijke grondslag. Het samenwerkingsverband heeft een wettelijke taak om een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen te realiseren en wel zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken. Leerlingen die extra ondersteuning behoeven moeten een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. In een voorbeeld van Rotterdam is deze taak opgevat als: terugdringen van thuiszitters. Hierdoor ontstaat een reden om gegevens uit te wisselen.

Het ministerie van OCW heeft samen met vertegenwoordigers uit het onderwijs, gemeenten en Ingrado de urgentie gevoeld om het verwerken van gegevens van thuiszitters door samenwerkingsverbanden, beter te organiseren. Begin februari is er door genoemde partijen overleg gevoerd over het verduidelijken van de mogelijkheden voor het verwerken van gegevens met betrekking tot thuiszitters. Uit dit overleg komen drie actielijnen naar voren:

  • Er wordt een convenant, protocol ontwikkeld voor thuiszitters waarin reeds toegepaste voorbeelden uit het land wordt verwerkt.
  • Bij de G4 wordt een experiment uitgevoerd waarbij samenwerkingsverbanden toegang krijgen tot gegevens uit het verzuimloket DUO.
  • OCW start een verkenning voor een wetswijziging waarbij samenwerkingsverbanden een wettelijke grondslag krijgen voor het uitwisselen van persoonsgegevens in het kader van thuiszitters. Let wel dit gaat minimaal twee jaar kosten. 

Ingrado spant zich in samenwerking met onze partners in om ervoor te zorgen dat onze leden AVG-proof hun werk kunnen doen. Via onze nieuwsbrief en website blijven we je hierover informeren. 


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.