Aandacht voor passend onderwijs bij KRO/NCRV’s De Monitor

Het programma De Monitor besteedde al een aantal keer aandacht aan passend onderwijs. Binnenkort verwachten we aandacht voor de vrijstelling 5 onder a. Deze vrijstelling ontstaat van rechtswege. Wat betekent dat?

Het betekent dat als de vrijstellingsaanvraag voldoet aan de eisen die in de Leerplichtwet hieraan worden gesteld, de afdeling Leerplicht van de gemeente de vrijstelling moet verlenen. In de Leerplichtwet staat over de vrijstelling op grond van artikel 5 onder a het volgende:

"Een beroep op vrijstelling op grond van artikel 5 onder a kan slechts worden gedaan, indien bij de kennisgeving een verklaring van een door burgemeester en wethouders van de gemeente waar de jongere als ingezetene met een adres in de basisregistratie personen is ingeschreven, aangewezen arts - niet zijnde de behandelende arts - of van een door hen aangewezen academisch gevormde of daarmede bij ministeriële regeling gelijkgestelde pedagoog of psycholoog is overgelegd, waaruit blijkt, dat deze de jongere niet geschikt achten om tot een school onderscheidenlijk een instelling te worden toegelaten. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan drie maanden."

Vrijstelling en het recht op onderwijs
Ingrado is met het ministerie van OCW in gesprek om te bekijken of er bij het beroep op vrijstelling ook gekeken kan worden naar de mogelijkheden om wel onderwijs mogelijk te maken.

Meer weten over vrijstellingen? Bekijk dan onze vragen en antwoorden over dit onderwerp.


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.