Vraag & antwoord

Op deze pagina vindt u vragen en antwoorden over de Leerplichtwet en de RMC-functie.

Ingrado wil een waardevolle kennisbank creëren rond vragen uit het veld. U vindt hier dan ook een groeiend aantal vragen en antwoorden rond zeven belangrijke thema's. De vragen zijn afkomstig van leden en hun medewerkers en zijn beantwoord door onze juridische adviseurs.

Hieronder vindt u de meest recente vragen. Klik op de vraag om het antwoord te zien. Gaat uw vraag over een specifiek onderwerp als vrijstellingen? Klik dan in het menu aan de linkerkant op deze specifieke categorie.

Staat uw vraag er niet tussen? Mail uw vraag aan de juridisch adviseur van Ingrado. Let op! Alleen (medewerkers van) Ingrado leden kunnen van deze dienst gebruikmaken.

  Categorie: Algemeen
  vrijdag 23 juni 2017

  Op grond van artikel 11e is in bepaalde gevallen vrijstelling op grond van levensovertuiging of godsdienst mogelijk. Dit geldt ook voor het Suikerfeest. De vrijstelling geldt voor 1 dag, namelijk de dag waarop de plicht vervuld moet worden. Het betreft een grondrecht waarop een beroep kan worden kan worden gedaan op grond van de Leerplichtwet. De exacte data van Islamitische feestdagen zijn pas vlak voor de viering bekend en verschillen per land. Meer weten? Zie bijlage 3 van de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS): http://www.ingrado.nl/assets/uploads/Methodische_Aanpak_Schoolverzuim_MAS.pdf

  Categorie: Algemeen Categorie: Schorsing en verwijdering
  vrijdag 23 december 2016

  Time-out, interne schorsing etc. zijn termen waarvan de inspectie heeft aangegeven dat zij vallen onder een schorsing. Dit moet dus op juridisch correcte wijze worden opgepakt. Dus een officiële brief, met een bezwaarmogelijkheid.

  Bij een schorsing langer dan 1 dag, moet de inspectie op de hoogte worden gebracht. Na 5 dagen moet de leerling met goede afspraken weer worden toegelaten.

  Houdt de school zich hier niet aan de kan de leerplichtambtenaar de school hierop aanspreken. Veranderen zij niet in hun aanpak dan kan de leerplichtambtenaar een signaal afgeven bij de inspectie.

  Categorie: Algemeen Categorie: Verantwoordelijke personen en instellingen
  dinsdag 22 november 2016

  Bij projecten als Masterskip en School at Sea is toestemming van de leerplichtambtenaar niet aan de orde. De leerplichtambtenaar speelt geen rol in deze. Over vorm en inhoud van het onderwijs gaat de Inspectie van het Onderwijs.

  Die inspectie heeft negatief geadviseerd over dit soort trajecten als invulling van het onderwijsprogramma. Dat betekent dat een school zich bij de Inspectie moet verantwoorden wanneer de school een dergelijk traject wél tot zijn onderwijsprogramma wil rekenen.

  Als de school een dergelijk traject geen onderdeel maakt van het onderwijsprogramma en een leerling neemt toch deel dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim en doet de school hiervan melding bij de leerplichtambtenaar.

  Er is op geen enkel moment sprake van 'toestemming'  van de leerplichtambtenaar: de leerplichtambtenaar gaat niet over het onderwijsprogramma, hij heeft ook geen mening over bijvoorbeeld drie weken Rome voor 5 Gymnasium.

  Categorie: Algemeen Categorie: Verantwoordelijke personen en instellingen
  dinsdag 28 juni 2016

  Vraag:
  Moet de school van herkomst de jongere die een korte periode in een Justitiele-jeugdinrichting (JJI) of andere instelling heeft gezeten weer inschrijven en onderwijs bieden?

  Antwoord:
  Een jongere die in de JJI verblijft, wordt geplaatst op een (VSO)school binnen de JJI. Er vindt een inschrijving plaats. Op basis daarvan kan de oude school de leerling uitschrijven. Dat betekent dat wanneer de jongere uit detentie komt niet automatisch de school van herkomst de leerling dient in te schrijven. Voordat de leerling vrij komt, wordt de jongere doorgegeven aan het netwerkberaad. Zij zullen op zoek moeten naar een dagbesteding/school voor de jongere. Het is voorstelbaar dat er een beroep wordt gedaan op het samenwerkingsverband.

  Indien de jongere slechts een korte periode verblijft in de JJI of andere instelling is het voorstelbaar dat er afspraken worden gemaakt met de school van herkomst om de leerling wel opnieuw aan te nemen.

  Indien er geen nieuwe schoolinschrijving volgt bij opname kan de leerling ook op geoorloofd afwezig worden gezet in de registratie en loopt de schoolinschrijving gewoon door.

  Categorie: Algemeen Categorie: Schorsing en verwijdering
  dinsdag 28 juni 2016

  Vraag:
  Mag de school voor regulier primair onderwijs een leerling verwijderen nadat er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is afgegeven? En als ouders hiertegen in bezwaar gaan, moet de huidige school deze leerling dan tot de school toelaten totdat het bezwaarschrift is afgehandeld? Of kunnen zij de leerling schorsen in afwachting van definitieve verwijdering?

  Antwoord:
  Als een andere school bereid is om de leerling toe te laten dan mag de basisschool de leerling verwijderen. Dus zodra het speciaal onderwijs de leerling wil toelaten mag de basisschool deze leerling verwijderen. Indien ouders in bezwaar gaan tegen de TLV dan maakt dat voor het proces niet uit. Een bezwaar schorst namelijk de werking van een besluit niet. Oftewel de TLV blijft geldig, totdat er naar aanleiding van het bezwaar een nieuw besluit is genomen, of hij blijft geldig omdat het bezwaar ongegrond is.

  De basisschool hoeft dus niet te schorsen, maar kan overgaan tot verwijdering.

  Indien ouders hun kind niet op een andere school inschrijven zijn ze verwijtbaar en kan er een PV absoluut verzuim worden opgemaakt.

  Categorie: Algemeen
  dinsdag 28 juni 2016

  Er geldt geen maximale termijn voor de entree opleiding, alleen de overheidsfinanciering beslaat maar 2 jaar. Een jongere mag dus, na 2 jaar, nog een extra jaar doen over de entree opleiding, alleen zal het ROC geen bekostiging ontvangen.

  Categorie: Algemeen Categorie: Verantwoordelijke personen en instellingen
  dinsdag 28 juni 2016

  Vraag:
  Leerling verblijft in gemeente A. Ouders hebben alleen een briefadres in een andere gemeente. In de gemeente waar zij tot voor kort officieel stonden ingeschreven, staan zij nu uitgeschreven zonder vermelding van een vervolgadres. Welke leerplichtambtenaar is nu verantwoordelijk voor deze leerling?

  Antwoord:
  Volgens de Leerplichtwet heeft een leerplichtambtenaar de bevoegdheid om toezicht te houden op de naleving van de Leerplichtwet ten opzichte van alle leerlingen die hun woon- of verblijfplaats binnen de woongemeente hebben. Een briefadres is geen woonadres dus gezien de bovenstaande omschrijving is dit geval de leerplichtambtenaar bevoegd waar de leerling feitelijk verblijft.

  Categorie: Algemeen Categorie: Vrijstellingen
  dinsdag 28 juni 2016

  Vraag:
  Hoe om te gaan met een beroep op vrijstelling 5b voor een kind dat binnenkort leerplichtig wordt, terwijl oudere kinderen uit het gezin wel naar een school gaan. Ouders geven aan dat zij zijn nagegaan wat de richting is van de scholen in omgeving en geven aan dat er bedenkingen bestaan tegen alle scholen. Nu heeft dit gezin nog 2 andere kinderen die wel op een school staan ingeschreven en ook gaan.

  Antwoord:
  Ieder beroep op vrijstelling geldt voor een individueel persoon. Het kan dus inderdaad voorkomen dat kinderen op een school staan ingeschreven en anderen niet. Ouders veranderen dan gedurende hun leven van overtuiging en willen dat de kinderen daarin mee gaan ook qua onderwijs.

  Kinderen die al ingeschreven staan kunnen niet vrijgesteld worden. Kinderen die nooit een school hebben bezocht kunnen wel vrijgesteld worden.

  Hieronder de uitleg waar een beroep op wordt getoetst:

  (i) indien een beroep is gedaan op de vrijstellingsgrond als bedoeld in art. 5, aanhef en onder b, Lpw dient de rechter te onderzoeken of de bedenkingen de richting van het onderwijs betreffen; blijkens de wetsgeschiedenis heeft de wetgever niet gewild dat de rechter het gewicht van de bedenkingen beoordeelt (vgl. HR 19 februari 1980, NJ 1980, 190);

  (ii) onder overwegende bedenkingen tegen de richting van het onderwijs als bedoeld in art. 5, aanhef en onder b, Lpw zijn niet begrepen bedenkingen tegen de soort van het onderwijs, tegen de leerplicht als zodanig of tegen de wettelijke inrichting van het onderwijs (vgl. HR 3 oktober 2000, LJN ZD1985,NJ 2000, 703);

  (iii) degene die zich op de vrijstelling beroept, dient - gelet op het voorgaande - duidelijk aan te geven welke zijn bedenkingen zijn tegen het onderwijs op de scholen of instellingen die zich binnen redelijke afstand van zijn woning bevinden en waarop de jongere geplaatst zou kunnen worden, opdat de rechter kan beoordelen of die bedenkingen de richting van het op die scholen of instellingen gegeven

  onderwijs betreffen (vgl. HR 11 februari 2003, LJN AF0453).

  Categorie: Algemeen Categorie: Voortijdig schoolverlaten Categorie: Verantwoordelijke personen en instellingen
  dinsdag 28 juni 2016

  Het geven van een bindend studieadvies is opgenomen in artikel 8.1.7a. Bindend studieadvies.

  Artikel 8.1.7a. Bindend studieadvies

  •           1 Het bevoegd gezag brengt aan iedere deelnemer die is ingeschreven in een entreeopleiding uiterlijk binnen vier kalendermaanden na aanvang van de opleiding advies uit over de voortzetting van zijn opleiding.

  •           2 Aan een advies als bedoeld in het eerste lid kan het bevoegd gezag een besluit tot ontbinding van de onderwijsovereenkomst, bedoeld in artikel 8.1.3, verbinden. De ontbinding is slechts gerechtvaardigd indien de deelnemer naar het oordeel van het bevoegd gezag, met inachtneming van zijn persoonlijke omstandigheden, onvoldoende vordering heeft gemaakt in de opleiding. Het bevoegd gezag kan van de bevoegdheid krachtens dit lid slechts gebruikmaken indien het gezorgd heeft voor zodanige voorzieningen dat de mogelijkheden voor goede voortgang van de opleiding zijn gewaarborgd.

  •           3 Van de deelnemer waarvan de onderwijsovereenkomst op grond van het tweede lid is ontbonden, wordt de inschrijving voor de desbetreffende entreeopleiding aan de betrokken instelling beëindigd. De deelnemer kan niet opnieuw aan die instelling voor die opleiding worden ingeschreven.

  •           4 Het bevoegd gezag stelt ter uitvoering van de voorgaande leden nadere regels vast. Deze regels hebben in elk geval betrekking op de te behalen studieresultaten en de voorzieningen, bedoeld in het tweede lid.

  •           5 Tegen het advies, bedoeld in het eerste lid, staat binnen twee weken na het uitbrengen van het advies, beroep open bij de Commissie van beroep voor de examens, bedoeld in artikel 7.5.1. De artikelen 7.5.1 tot en met 7.5.4 zijn van overeenkomstige toepassing.

  De leerplichtige die als gevolg van een negatief studieadvies wordt uitgeschreven, daar zal het Mbo 8 weken op zoek moeten gaan naar een andere mogelijkheid. Je kunt dit zien als verwijderen en dat is opgenomen in artikel 8.1.3 lid 5 Web:

  Definitieve verwijdering van een deelnemer waarop de Leerplichtwet 1969 van toepassing is, vindt niet plaats dan nadat het bevoegd gezag ervoor heeft zorggedragen dat een andere instelling, een school voor speciaal onderwijs of een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, dan wel een instelling als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Leerplichtwet 1969 bereid is de deelnemer toe te laten. Indien aantoonbaar gedurende 8 weken zonder succes is gezocht naar een zodanige instelling of school waarnaar kan worden verwezen, kan in afwijking van de eerste volzin tot definitieve verwijdering worden overgegaan.

  De aantoonbare inspanning is aan de leerling om te bepalen of daaraan is voldaan. Indien er te weinig inspanning is gepleegd kan de school daarop worden aangesproken door de inspectie of door de rechter. Dit gebeurt in de meeste gevallen niet omdat de leerling die stap niet neemt.

  Zijn de 8 weken van de inspanningsverplichting voorbij, dan mag de school de leerling uitschrijven. Deze leerling telt dan wel mee als vsv-er.

  Categorie: Algemeen Categorie: Vrijstellingen
  dinsdag 28 juni 2016

  Vraag:
  Mag op grond van art. 11g een kind van 11 jaar (samen met ouders) een maand vrijwilligerswerk doen in het buitenland buiten de schoolvakanties om? Onderwijspakket wordt door school in Nederland aangeboden.

  Antwoord:
  Hier biedt de Leerplichtwet geen ruimte voor. Vrijstelling op grond van artikel 11 onder g Lpw moeten omstandigheden betreffen die buiten de wil en invloedsfeer van ouders en of leerling zijn gelegen Dit betreft een vrijwillige keus, dus vrijstelling op grond van artikel 11 onder g Lpw is niet mogelijk.

  Op dit moment is onderwijs op een andere locatie nog niet mogelijk, mogelijk dat in de toekomst hier meer ruimte voor komt, maar dat is niet op korte termijn.

Stel uw vraag

U dient ingelogd te zijn om een vraag te stellen.

INLOGGEN