10 vragen aan Marc Dullaert, kinderombudsman

Marc Dullaert, de Kinderombudsman ‘Als kinderen met moeilijk gedrag geen school vinden is dat ernstig, want kinderen hebben niet alleen een leerplicht, maar ook een leerrecht’

Marc Dullaert10 vragen aan...

Marc Dullaert,
de Kinderombudsman

‘Als kinderen met moeilijk gedrag geen school vinden is dat ernstig, want kinderen hebben niet alleen een leerplicht, maar ook een leerrecht’

1. Waarom is er een Kinderombudsman?
‘Kinderen en jongeren hebben een speciale positie door hun leeftijd en door de mate waarin zij voor hun rechten kunnen opkomen. De Kinderombudsman controleert of de kinderrechten in Nederland worden nageleefd door de overheid, maar ook in het onderwijs, de kinderopvang, jeugdzorg en de gezondheidszorg. We kunnen het parlement en organisaties gevraagd en ongevraagd adviseren. Ook wil ik mensen bewust maken van de kinderrechten.’

2. Wat zijn die kinderrechten?
‘In 1989 hebben de Verenigde Naties (VN) het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) opgesteld. Dit wordt het Kinderrechtenverdrag genoemd. Nederland heeft dit verdrag, samen met bijna alle landen in de wereld, ondertekend. Vrijwel alle aspecten van het leven komen in het verdrag aan de orde. Kinderen hebben bijvoorbeeld recht op gratis en goed onderwijs, goede en bereikbare gezondheidszorg en op bescherming tegen mishandeling en verwaarlozing. Daarnaast is participatie een belangrijk recht. Kinderen mogen dus meepraten en meebeslissen over zaken die hen aangaan. Dat is in Nederland helaas nog niet altijd het geval.’

3. Waarom bent u de Kinderombudsman geworden, wat is uw achtergrond?
‘Ik ben Kinderombudsman geworden omdat ik het  belangrijk vind dat kinderrechten worden nageleefd, waar ook ter wereld. Ik zet me al jaren in voor de rechten van het kind en ben oprichter en bestuursvoorzitter van Stichting KidsRights. KidsRights heeft als doel het verbeteren van kinderrechten voor kinderen in de armste landen van de wereld. KidsRights reikt elk jaar de indervredesprijs uit aan een kind dat zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor kinderrechten. In Nederland gaat het meestal goed met de kinderrechten, maar ook hier komen soms schrijnende gevallen voor. Ik vind het dus belangrijk dat er ook in Nederland aandacht is voor de kinderrechten. Daarom ben ik nu de Kinderombudsman.’

4. Bent u er alleen voor kinderen?
‘Ik ben er als Kinderombudsman om de rechten van kinderen te beschermen. Dat betekent dat ik de zaken die ik krijg voorgelegd toets aan het Kinderrechtenverdrag. Iedereen die vindt dat kinderrechten worden geschonden, kan bij mij terecht: kinderen, jongeren en volwassenen. Dus ook ouders, leraren, leerplichtambtenaren en grootouders kunnen schending van kinderrechten melden bij de Kinderombudsman.’

5. Waarmee kun je bij de Kinderombudsman terecht?
‘Je kunt bij de Kinderombudsman terecht met signalen, vragen en klachten over (schending van) de kinderrechten. Klachten kunnen gaan over een individueel geval, maar mensen kunnen ook een signaal afgeven over het structureel schenden van kinderrechten. Zo’n signaal is bijvoorbeeld de zorgen die mensen hebben over het wijzigen van de leerlinggebonden financiering. Het is wel belangrijk dat mensen indien mogelijk eerst een klacht hebben ingediend bij de desbetreffende instantie. Pas als ze daar geen gehoor krijgen kunnen ze bij de Kinderombudsman terecht.’

6. Maar wat kunt u in de praktijk doen?
‘Ik kan met overheden en de instanties gaan praten om oplossingen te zoeken en ik kan adviezen uitbrengen. Ik wil een spreekbuis zijn voor kinderen zodat ik hun problemen zichtbaar kan maken voor de organisaties die hen moeten helpen. En ik ben een soort antenne die problemen signaleert. En dan vooral de ernstige problemen. Het gaat niet om een speeltuin of een schoolreisje.’

7. Hoe is het gesteld met de kinderrechten in Nederland?
‘Aan de ene kant zeg ik we doen het best goed. Er is veel aandacht voor kinderen en over het algemeen functioneert de overheid goed. Maar op sommige gebieden zijn er echt grote problemen. De nationale ombudsman kwam onlangs nog tot de conclusie dat er voor veel kinderen die moeilijk gedrag vertonen geen plaats op een school gevonden kan worden. Dat is ernstig, want kinderen hebben niet alleen een leerplicht, maar ook een leerrecht.’

8. Wat gaat u als eerste aanpakken?
‘Ik ben aan het onderzoeken hoe we een onafhankelijke kinderrechtenmonitor kunnen opzetten. Hiermee kunnen we meten welke kinderrechten al dan niet worden geschonden en  welke vooruitgang we boeken.’

9. Wat zijn uw dromen wat betreft de onderwijsdeelname van kinderen?
‘Het is mijn droom dat alle kinderen in Nederland zich maximaal kunnen ontwikkelen. Dat betekent dat kinderen onafhankelijk van hun situatie, goed en passend onderwijs moeten krijgen. Het is daarnaast belangrijk dat de onderwijsinstellingen zich er samen met de ouders voor inzetten dat kinderen naar school gaan en hun opleiding afmaken.’

10. Wat heeft u nodig van organisaties op het gebied van Leerplicht en RMC?
‘Ik zou van de leerplichtambtenaren graag signalen ontvangen over knelpunten rond het recht op onderwijs. De leerplichtambtenaren zijn de antennes voor misstanden
op dit gebied, dus als zij ernstige zaken signaleren hoor ik dat graag.’